”Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух”

Passenger Information Unit of the Republic of Bulgaria (PIU BG)

Звеното е създадено по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността” (ISEC) на Европейската комисия. Бенефициент по проекта е ДАНС, а партньор и събенефициент е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и функционира в изпълнение на Чл. 11а от ЗДАНС.


change_history